Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​Datová schránka: 2a7atgq
rozšířené vyhledávání
Obec Cetyně
obec
Cetyně

Z obecních záznamů

Název obce

O názvu obce uvádí příbramský archivář J. V. Bezděka ve stati „Jak vznikla jména osad na Příbramsku“: „Cetín, ale také Cetýn (lidově Cetyně). Roku 1336 měli kamýčtí manové bratři Mikuláš a Jordán půl lánu ve vsi Cetyn. Je-li správná první forma, pochází z osobního Ceten, doloženého ve tvarech Cetno, jinak by bylo třeba pomýšlet na tvar nedoložený v češtině Cetyn. Pro lidový tvar Cetyně bylo by třeba doplnit ne dvůr, ale ves.“ Rozhodnout je těžko, protože kromě citovaného dokladu jiný pramen nemáme.

Z pamětní knihy 1935 – 1984

Pamětní kniha obce Cetyně byla zřízena v roce 1935 – tehdy byl starostou Jan Pfleger, rolník, který byl současně kronikářem (členy letopisecké komise byli Josef Větrovský a Josef Kopecký). V této době měla obec, jež vznikla patrně před rokem 1300, padesát popisných čísel, k nimž patřilo i šest stavení v samotě Hatě. Podle sčítání z roku 1931 měla obec 216 obyvatel a katastr obce se rozprostíral na 351 hektarech. Ve vrchu Bolekově byla pískovna, na několika místech byly obecní či soukromé kamenolomy. Silnice spojující Cetyni s Bohosticemi a Pečicemi byla postavena roku 1913. Zajímavostí obce je dosud kaplička, na jejíž vížce je místo kříže půlměsíc a kohout, a na čp. 1 kámen s vytesaným kalichem (prý tu bývala husitská fara). V té době pracoval v obci Sbor dobrovolných hasičů, politický místní spolek Domovina (10 členů, předseda Alois Linhart), organizace Malozemědělské čs. strany národně socialistické (7 členů, důvěrník František Řezáč), organizace Československé strany sociálně demokratické (18 členů, důvěrník Jan Sedláček) a organizace Národního sjednocení (8 členů, důvěrník Bedřich Novotný).

Do roku 1901 byl starostou spojených obcí Cetyně – Smolotely – Bohostice Josef Jonák, prvním starostou obce po jejím osamostatnění byl Jan Jonák, rolník (členy obecního výboru byli František Kopecký, Josef Průša, Josef Bartoš, Matěj Růžička, Matěj Vítek, Antonín Větrovský, Josef Kopecký a František Novotný). Od 28. 12. 1907 byl starostou Josef Bartoš, rolník a obchodník, v letech 1922–1927 Josef Průša a od 18. 12. 1927 Jan Pfleger. Farou i školou připadala obec k Pečicím. Farářem byl důstojný pán Vojtěch Straka, řídícím učitelem pečické školy byl pan Stanislav Ruth.

V době německé okupace byla řada obyvatel nasazena na nucené práce: Vlastimil Karhan, Alois Sedláček, Josef Větrovský ml., Jan Větrovský (zahynul v Horním Slezsku), Karel Novotný, Jiří Linhart (zahynul v dole v Moravské Ostravě), Rudolf Petřík, Milan Hubinger, Jan Bučil, František Bučil (v koncentračním táboře), Milan Linhart, Oto Kroupa, Alois Muzikář, Josef Bartoš, Josef Novotný, Ladislav Vošmik, Jan Vošmik, Antonín Muzikář. Ještě na sklonku války, 9. 4. 1945, byl za zatajení několika metráků obilí odsouzen a popraven Josef Bučil ze Smolotel.

Už v květnu 1945 byla v obci ustavena strana lidová, komunistická sociálně demokratická. Prvním předsedou Místního národního výboru byl zvolen Josef Novotný, po něm pak postupně tuto funkci zastával Vojtěch Kožíšek, Josef Sedláček a František Řezáč. A někteří obyvatelé se odstěhovali do pohraničí.

V letech 1946–1947 došlo k elektrifikaci obce (až na několik domků a osadu Hatě), práce provedla firma Josef Drnec z Dobříše. V roce 1950 byl v domě čp. 13 zřízen biograf – první představení bylo (stejně jako ve Smolotelích) promítáno dne 19. března.

V letech 1924–1954 byl předsedou MNV František Muzikář (tehdy byla zřízena v domku čp. 2 kancelář MNV), v červnu 1954 nastoupil do této funkce Bedřich Novotný (tajemníkem byl Jan Pfleger, pokladníkem Josef Průša). Při MNV pracovaly komise zdravotní, zemědělská, kulturní, finanční, pro vnitřní obchod a výstavbu, bilanční a trestní. Ještě před tím, roku 1947, zahájila provoz autobusová linka Příbram – Zbenické Zlákovice, roku 1950 byla v prodejně Jednoty zřízena první veřejná telefonní hovorna.  V roce 1954 měla obec 172 obyvatel. V domku čp. 18 byli ubytováni elektrikáři, pracující na budování elektrického vedení pro stavbu orlické přehrady. V roce 1952 bylo založeno v Bohosticích JZD – hospodářsko-technické úpravy půdy zasáhly i katastr obce Cetyně.

„Jedinou politickou stranou v obci je strana KSČ“, uvádí kronika v roce 1955. „Strana řídí všechny obecní záležitosti, sama však větších akcí v roce 1955 nepodnikla. Ke dni 31. 12. 1955 má strana celkem 12 členů.“ Předsedou byl František Řezáč. Kromě Místní jednoty požární ochrany existovala v obci odbočka SČSP, jež měla 20 členů, předsedou byl Jiří Vošmik.

Během léta 1955 byly pořízeny na několika místech zkušební vrty na zjištění zdrojů pitné vody a byly zřízeny dvě studny. Současně začalo na katastru obce vyměřování železniční tratě pro stavbu přehrady.

V padesátých letech měla zřízená obecní knihovna 424 svazků. Do pečické národní školy chodilo 9 děvčat a 9 chlapců, osmiletou střední školu v Milíně navštěvovalo 5 děvčat a 6 chlapců a dvouletou Hospodářskou školu v Příbrami 1 dívka.

V roce 1956 byla kancelář MNV přestěhována do domku čp. 39, kde dříve bydlel Josef Mára (odsouzený na 7 let vězení za neplnění dodávek). Pozemky patřící k usedlosti byly převedeny do užívání JZD Bohostice. V říjnu 1956 došlo k založení JZD v Cetyni, družstvo mělo deset zakládajících členů a 52 ha půdy (počet členů se však už v následujícím roce zvýšil na 37, zatímco zemědělci z Hatí vstoupili do JZD Kamenná). Předsedou se stal Jaroslav Kroupa, účetním Jaroslav Jonák, pokladníkem Josef Ptáček, hospodářem Josef Šembera a živočichářem František Štětina. V roce 1960 pak došlo ke sloučení družstev v Cetyni, Kamenné a Bohosticích v JZD Bohostice, jehož předsedou se stal Václav Valta z Bohostic. Byla ustavena sociální, revizní a bezpečnostní komise. Po třech letech si družstvo postavilo kravín a začalo se stavbou domu se čtyřmi bytovými jednotkami (stavba byla dokončena r. 1970). Přibyly silážní žlaby, kanceláře a z hospodářských budov byly zřízeny garáže. V roce 1975 pak začalo JZD stavět čtyři řadové domy v Cetyni.

V roce 1962 vznikla v obci odbočka Československého červeného kříže (19 členů, předsedkyně Helena Keřlíková), v roce 1972 SSM (předseda Miroslav Jonák, mladí si brzy zřídili vlastní klubovnu) a v roce 1973 Československý svaz žen (22 členek, předsedkyně Marie Kloubská).

Roku 1968 začala výstavba chatového střediska v osadě Hatě (25 chat), roku 1970 proběhla v osadě instalace veřejného osvětlení. V průběhu roku 1971 byla vybudována pro část obce kanalizace a v Hatích byl vybudován rybník. Největší akcí roku 1970 bylo vyasfaltování všech místních komunikací a také cesta do Hatí. Na místě staré požární zbrojnice vznikla autobusová čekárna a roku 1974 došlo ke stavbě nové požární zbrojnice. Současně byla zahájena výstavba požární nádrže. V roce 1975 měla Cetyně 54 popisných čísel. Místní kino muselo být uzavřeno pro malou návštěvnost.

1976 – I. Sjezd rodáků

V roce 1976, 6. června proběhly oslavy sedmdesátiletého trvání hasičského sboru spojené s I. sjezdem rodáků. Oslav se účastnila řada okolních hasičských sborů, proběhlo veřejné hasičské cvičení a večer taneční zábava. Hosté a návštěvníci mohli shlédnout dokončenou požární nádrž, vybudovanou na zamokřené a dosud ladem ležící půdě, sloužící v létě ke koupání (kolaudace byla 6. února, celkové náklady 480 000,- Kčs). V tomto roce došlo rovněž ke sloučení JZD Bohostice, Smolotely, Stěžov a části Státního statku Tochovice. Střediskovou obcí se místo Cetyně staly Smolotely a družstvo obhospodařovalo celkem 2500 ha půdy. O dva roky později došlo k dalšímu sloučení, a to s JZD „11. květen“ Milín (356 členů a celková výměra 3500 ha).

V roce 1977 se rozšiřovala autobusová čekárna, budovaly se svody povrchových vod a byly opraveny elektrorozvody. V roce 1978 se opravovaly komunikace, byla zřízena skládka a adaptace pohostinství.

Roku 1980, 1. ledna byly sloučeny dvě obce s úředním názvem Pečice – Cetyně. Předsedou MNV byl zvolen Miloslav Valta z Pečic, místopředsedou František Jonák z Cetyně, tajemníkem Josef Vošmik z Pečic. V tomto roce došlo k zahájení stavby víceúčelového objektu prodejny, místnosti občanského výboru a klubovny, dokončení kanalizace a čištění rybníka v Důle. Po zrušení ZŠ v Pečicích musely děti začít dojíždět do školy v Milíně. 
V roce 1981 pokračovala stavba prodejny a zařízení obecního úřadu (projekt – Karel Šobr z Milína, vedoucí stavby Jaroslav Jonák), oprava komunikace Cetyně – Kamenná, stavba čtyř rodinných domků. Při národním výboru, který vzešel z voleb a jehož předsedou byl zvolen opět Milan Valta, byly zřízeny komise ochrany veřejného pořádku, výstavby, kulturní a školská, sociální a zdravotní, finanční, zemědělská a sbor pro občanské záležitosti. 
V roce 1983 byly provedeny zemědělské meliorace na ploše 85 ha, povoleny některé řemeslné práce soukromníkům (např. Václav Řezáč – kovářské práce). 2. října se narodila první dvojčata v historii obce – Petr a Pavel Fialovi. Roku 1984 byla zřízena klubovna v objektu požární zbrojnice a zřízen kolotoč pro děti za prodejnou na návsi. A tímto zápisem Pamětní kniha končí.

1990 – osamostatnění obce Cetyně

V listopadu 1990 se obec Cetyně znovu osamostatnila od střediskové obce Pečice a byl zřízen vlastní Obecní úřad v Cetyni. Zastupitelstvo, starosta Petr Hrabal, místostarosta Josef Kadlec, členové Miroslav Jonák, Zdeněk Větrovský, Marie Kalová, Pavel Keřlík, Václav Šrůt. 
Veřejná schůze v únoru 1992 projednala hospodaření v obecním lese – dozor provádí lesník Josef Nešvara. Byl vypuštěn a prohlouben rybník v Důle, proveden výlov rybníka ve Stavadlích, upravena skládka TKO na Hořejškách a vybudována k ní cesta. Obec zakoupila kontejnery na odpadové sklo. Obecní pozemky byly pro výkon práva myslivosti pronajaty Myslivecké společnosti Smolotely. Byla ukončena činnost pohostinství Jednota Příbram – budovu čp. 13 nabídla Jednota k prodeji.

1993
V roce 1993 rozhodlo obecní zastupitelstvo zrušit hasičské vozidlo T 805 (špatný technický stav) a jako náhradu koupit traktor. Byla opět opravena hráz rybníka ve Stavadlích a zpevněna lomovým kamenem. Objekt pohostinství koupil p. Milan Hynek z Prahy, opravil ho a dal do provozu jako hostinec. (Během roku se konal pouze maškarní průvod se zábavou a mikulášská nadílka pro děti).

1994

V roce 1994 začala jednání o vybudování čističky odpadních vod, úkolem vypracovat studii byl pověřen Ing. Mašek z Prahy. V té době všechny splašky z obce i z některých jímek tekoucí povrchovou kanalizací znečišťovaly vodoteč k Bohosticím a rybník v Důle (trvale vypuštěný). Zatím byla vybudována kanalizace, odvádějící vodu z návsi přes dvůr pí. Márové. Současně obec zakoupila popelnice (odvoz zasmluvněn TS Příbram). Byla založena lesní školka v Hatích a z obecního rozpočtu byla poskytnuta dotace na opravu kostela na Makové Hoře a pro fotbalový oddíl SK Pečice. Pro děti byl uspořádán výlet do ZOO v Plzni, pro občany estrádní večer.

Problematická byla příprava voleb do obecního zastupitelstva v listopadu 1994, přihlásilo se pouze pět kandidátů. Nakonec proběhly volby v náhradním termínu v březnu 1995 a do zastupitelstva byli zvoleni: Jitka Olivová, Marie Kalová, Marie Kloubská, Václav Řezáč, Jaroslav Jonák st., Jaroslav Jonák ml. a Miroslav Pospíšil.

1996 – III. Sjezd rodáků

Rok 1996 byl rokem oslav III. sjezdu rodáků obce, 660 let založení obce a 90 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Cetyni. Pozváni byli rodáci a členové sborů hasičů z okolních obcí. Za slunečného počasí přednesli mimo jiné své projevy zástupci obce a hasičů, kteří zároveň předvedli starou i novou hasičskou techniku.

1997 – 1998 – příprava vybudování kanalizace a ČOV

V letech 1997 a 1998 probíhala intenzivní jednání o výstavbě ČOV s využitím stávající dešťové kanalizace. Proto obec v těchto dvou letech shromažďuje finanční prostředky ze své činnosti. Do majetku obce přibývá bezplatným převodem majetek po zemřelé pí. Bučilové z čp. 21. V dubnu roku 1997 firma AQUA Příbram splnila smlouvu o zaplacení částky 205 000,- Kč, kterou zasílá na účet obce. Tímto obec nebyla poškozena zkrachováním České banky.

V listopadu 1998 probíhají volby do zastupitelstva obce, byli zvoleni tito členové: Jonák Jaroslav st., Jonák Jaroslav ml., Kalová Marie, Kloubská Marie, Petříková Ivana, Řezáč Václav, Větrovský Zdeněk. Tajnou volbou byl zvolen starosta Václav Řezáč a místostarosta Jaroslav Jonák ml.

1999
V následujícím roce 1999 si obec nechala vypracovat územní plán, který řeší rozvoj obce po stránce výstavby rodinných domů, občanské vybavenosti, inženýrských sítí, ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Byla vypracována nová projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci s čistírnou. Byl odkoupen pozemek pro čistírnu od p. Jaroslava Kroupy, získány souhlasy od vlastníků pozemků, kudy povedou řády kanalizace. Rozvodné závody vybudovaly druhou trafostanici s finančním příspěvkem obce a tím byl vyřešen dostatek elektřiny pro domácnosti.

Pro obec byl velkým přínosem výkon civilní vojenské služby pana Milan Fialy, který prováděl úklid obce, práce v obecních lesích a na obecním rybníku, údržbu silnic v zimním období a jiné.

Dne 5. července 1999 v nedožitých 67 letech po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý starosta a dlouholetý funkcionář Sboru dobrovolných hasičů p. Jaroslav Jonák st.

2000 – oprava komunikace od hostince k domu pana Töpfera

S přispěním Ministerstva pro místní rozvoj byla v roce 2000 vybudována komunikace od budovy hostince až k domu pana Töpfera včetně dešťové a splaškové kanalizace a telefonní sítě. Práce prováděla firma Aquarius Kladno a hodnota celého díla byla 1 087 751,- Kč.

V sobotu 21. října 2000 vedla po letech přes obec Cetyni rychlostní zkouška Rallye Příbram, při které členové sboru hasičů pomáhali jako pořadatelé.

2001 – oprava veřejného osvětlení na Hatích

V roce 2001 byla provedena oprava veřejného osvětlení v Cetyni i v osadě Hatě. Opravu prováděla firma Šerák Sedlčany v celkové ceně díla 200 000,-Kč, s podílem dotace z MPMR v částce 120 000,- Kč. Na základě nařízení vlády ČR byl vypracován pasport dopravního značení v obci a osazeny dopravní značky.

2002 – krupobití, povodně

Rok 2002 se zapsal do paměti červencovým krupobitím, které přešlo přes naši obec a způsobilo velké škody na majetku občanů (rozbité skleníky, střechy, fasády, zničena úroda zeleniny a ovoce, poničené porosty v obecních lesích). Na odstranění škod po povodních v srpnu 2002 obec přispěla částkou 20 000,- Kč postižené nedaleké obci Solenice. V tomto roce také obec odkoupila od ČKD Praha pozemky po bývalé železniční trati. V závěru roku proběhly volby do obecního zastupitelstva, kdy byli zvoleni: Miroslav Pospíšil, Miloslav Mach, Marie Kalová, Marie Kloubská, Jana Kroupová, Vladimír Novotný, Ivana Petříková. Z důvodu pracovního vytížení se Marie Kloubská vzdala mandátu a uvolnila místo náhradníku Václavu Řezáčovi. Starostou byl zvolen Václav Řezáč, místostarostou Miroslav Pospíšil.

2003 – úprava obecního rybníka a návsi, prodloužení dešťové kanalizace

Na počátku roku 2003 byly obci přiděleny dotace na úpravu rybníka a návsi, kde byl proveden asfaltový postřik. Na Hořejškách bylo realizováno prodloužení dešťové kanalizace k železničnímu přejezdu. Tyto práce provedla firma Karel Kabrna Praha v částce 400 000,- Kč z toho dotace činila 240 000,- Kč.

2004 – vybudování kanalizace a ČOV

Po náročných jednáních obec získala začátkem roku 2004 finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí v hodnotě 6 231 000,- Kč a od Fondu životního prostředí Středočeského kraje v hodnotě 1 095 000,- Kč. Výběrovým řízením byla vybrána firma Karel Kabrna Praha, jenž započala v únoru 2004 budování kanalizačních řádů a ČOV. Již 10. srpna 2004 byla ČOV uvedla do provozu. Celkové finanční náklady na výstavbu ČOV a kanalizace činily 8 960 300,- Kč, vlastní vynaložené prostředky obce činily 1 634 800,- Kč.
V rámci cyklistického putování středním Povltavím navštívil naši obec v červnu 2004 hejtman Středočeského kraje p. Petr Bendl. V srpnu 2005 firma PSVS Praha provedla asfaltování komunikace po výstavbě kanalizace v částce 774 290,- Kč a firma Bumba provedla prodloužení dešťové kanalizace k p. Muzikáři v částce 183 620,- Kč.

2006 – IV. Sjezd rodáků, odkup budovy prodejny

Začátkem roku 2006 započaly přípravy na oslavu 670 let založení obce Cetyně, IV. sjezd rodáků obce a 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Cetyně. Oslava se konala 17. 6. 2006 za účasti pozvaných rodáků, hostů z okolních obcí a členů sborů hasičů z našeho okrsku. Za slunečného počasí přednesl starosta obce Cetyně p. Václav Řezáč projev, kterým seznámil zúčastněné s akcemi, které přispěly ke zlepšení života občanů a lepšímu vzhledu obce. Za SDH měl projev p. Jaroslav Jonák ml., který hovořil mj. o činnosti sboru za posledních 10 let. Na oslavě byla také vystavena stará i nová hasičská technika. Hudební doprovod a večerní zábavu zajistila hudba Rožmitálské Venkovanky pod vedením p. Janouška.

V srpnu roku 2006 se obci podařilo, po jednání s představiteli vedení Jednoty Příbram, odkoupit budovu prodejny potravin za cenu 800 000,- Kč. Jednota odkup obci navrhla z důvodu toho, že do prodejny potravin nemohla najít prodavačku a prodejna byla déle než jeden rok uzavřena. Po volbách konaných 20.–21. října 2006 bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení Václav Řezáč, Miroslav Pospíšil, Marie Kalová, Ivana Petříková, Jana Kroupová, Jitka Diartová a Pavel Fiala, jež usilovalo o nalezení zájemce, který by prodejnu provozoval. V únoru roku 2007 byla s novou provozovatelkou, paní Hudecovou uzavřena nájemní smlouva. Obec pořídila do prodejny kamna, chladicí box a zejména musela vybudovat novou vodovodní přípojku z obecní studny.

2007 – nová komunikace k domu pana Vodičky

Koncem roku 2007 obec vybudovala příjezdovou cestu ke stavení p. Vodičky a p. Firbacha. Cestu vystavěla firma Karel Kabrna Praha za cenu  341 000,- Kč a s následným asfaltovým povrchem za cenu 134.200,- Kč. O prázdninách roku 2008 obec zorganizovala pro malé děti a rodiče zájezd do Zoologické zahrady Králův Dvůr. Nové stavební parcely vznikly na pozemcích pana Milana Kostky, od něhož obec následně odkoupila část pozemku z důvodu vybudování příjezdové komunikace za celkovou částku 26 000,- Kč.

2009 – 2010 – rekonstrukce budovy OÚ

Počátkem roku 2009 se obec rozhodla vylepšit vybavení budovy obecního úřadu. S pomocí dotací od Středočeského kraje, byla realizována výměna dřevěných oken a dveří za plastová v ceně 186 500,- Kč a bylo instalováno elektrické vytápění v ceně 172 600,- Kč. Výše dotace činila 190 000,- Kč. Koncem srpna 2009 obec, po dobrých zkušenostech z minulého roku, zorganizovala zájezd do ZOO Praha za hojné účasti rodičů s dětmi. V září roku 2009 se obec rozhodla využít obecní rybník k organizaci rybářských závodů. Závodu se zúčastnilo 36 závodníků jak z naší obce, tak i z okolních obcí. Pro nejlepší rybáře byly připraveny poháry a hodnotné ceny. Koncem roku 2009 bylo při mýtní těžbě vytěženo 190 m3 dřeva a za prodej dřeva získala obec finanční prostředky ve výši 257 000,- Kč.

V roce 2010 obecní zastupitelstvo rozhodlo o provedení stavebních úprav na budově obecního úřadu a zlepšení vnějšího i vnitřního vzhledu stavby. Byla provedena výstavba nových toalet, nuceného větrání v hostinci, nátěr fasády a dřevěných konstrukcí na budově a byla postavena pergola před hostincem k posezení hostů. Finanční náklady na stavební úpravy činily 274 200,- Kč. V závěru roku 2010, tj. 15.–16. října se konaly volby do zastupitelstva obce, kdy byli zvoleni Václav Řezáč, Ivan Diart, Miroslav Pospíšil, Jaroslav Jonák, Zdeněk Větrovský, Jana Kroupová, Jitka Olivová.

2011 – prohloubení studny na návsi

Na přelomu roku 2010/2011 obec zajistila mýtní těžbu v obecních lesích, kde bylo vytěženo 132 m3 dřeva s následným prodejem za částku 155 300,- Kč. Začátek roku 2011 byl nečekaně suchý. Bylo velmi málo dešťových srážek, což se projevilo na úbytku spodních vod. Voda ubyla také v obecní studni, ze které čerpá vodu prodejna potravin s hostincem. Obec proto zajistila provedení hloubkového vrtu do hloubky 46 m ve stávající roubené studni na návsi pro zajištění dostatku vody i v sušších obdobích. Vrt provedla firma Kovář s.r.o. za cenu 47 200,- Kč. V září roku 2011 obec nechala opravit eternitovou střechu obecního úřadu, včetně obnovení nátěru krytiny, pro zajištění prodloužení její životnosti.

2012 – nový asfaltový povrch Cetyně-Kamenná

V lednu roku 2012 obec zajistila pravidelnou mýtní těžbu dřeva, při které se v obecních lesích vytěžilo 100 m3 dřeva a finanční přínos byl 118 200,- Kč. Z důvodu navýšení příjmů do rozpočtu obce Cetyně se obecní zastupitelstvo rozhodlo zvýšit po domluvě s Finančním úřadem Příbram daň z nemovitostí z rekreačních chalup a chat o 50 %. Ve snaze zvětšit výměru svých lesních pozemků se obec rozhodla koupit les o výměře 1700 m2 od paní B. Slaninové za cenu 44 000,- Kč. Po mnoha stížnostech z řad občanů na stav místní komunikace Cetyně – Kamenná (výmoly, nerovnosti) se obecní zastupitelé rozhodli zajistit nový asfaltový povrch v délce 650 m za cenu 666 000,- Kč.

2013 – nový Lesní hospodářský plán

Ve snaze o snížení nákladů na topení v hostinci a prodejně potravin byla v roce 2013 provedena izolace v půdním prostoru nad těmito místnostmi. Jelikož koncem roku 2013 skončila platnost Lesního hospodářského plánu na hospodaření v obecních lesích, byla obec nucena nechat vypracovat plán nový, a to na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Tento nový plán určuje množství mýtní těžby, výsadbu porostů a ochranu porostů a stanovuje zastoupení dřevin.

2014 – odkup pozemku se skládkou stavebního odpadu, nová komunikace „na Hořejškách“

V dubnu roku 2014 odkoupila obec od paní Bučilové pozemek o výměře 1726 m2, na kterém byla dlouhodobě situována skládka suti. Obec, ve snaze zlepšit stav a využití tohoto pozemku, zajistila terénní úpravy skládky. Do budoucna bude pozemek využíván  jako řízená skládka stavební sutě sloužící převážně občanům obce Cetyně. Na základě požadavku na zpevnění příjezdové cesty ke stavebním parcelám na Hořejškách obec provedla v září roku 2014 vybagrování stávajícího povrchu cesty, navození kameniva a vyasfaltování svrchní části cesty. Práce na nové cestě provedla firma Vladislav Průša z Kamenné u Bohostic za cenu 257 300,- Kč. V závěru roku 2014, tj. 10.–11. října proběhly volby do zastupitelstva obce a byli zvoleni Václav Řezáč, Ivan Diart, Jitka Olivová, Ing. Eliška Fialová, Jaroslav Jonák, Pavel Eis, Michal Sedláček.

2015 – stavební úpravy a vybudování společenské místnosti

Na počátku roku 2015 obec provádí těžbu dřeva v obecních lesích v množství 210 m3 a prodává dřevo za cenu 276 000,- Kč.  Z důvodu nerentabilnosti prodeje potravin byla prodejna od 1. 1. 2015 uzavřena (výpověď paní Hudecové z nájemní smlouvy). Z toho důvodu obecní zastupitelstvo rozhodlo o provedení stavebních úprav propojujících místnost hostince (v zadní části prodejny) s prodejnou, která bude nově sloužit jako společenská místnost. V rámci této přestavby byl zakoupen nový nábytek, byla provedena elektroinstalace, výměna podlahové krytiny a byla instalována nová shrnovací stěna. Práce i s vybavením společenské místnosti byly financovány z obecního rozpočtu částkou 222 000,- Kč. Nově upravené prostory mají kapacitu cca 70 lidí, čímž se značně zvýšila možnost jejich využitelnosti.

2016 – vybudování dětského hřiště

V rámci lepšího využití prostoru na návsi před obecním úřadem se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat oplocené dětské hřiště s prolézačkami a atrakcemi pro děti, velkým pískovištěm a posezením pro rodiče. V dubnu r. 2016 provedla firma Miroslav Nádeník Bohostice zemní práce na hřišti, betonování základů pod prolézačky, položení zámkové dlažby a osazení sloupků oplocení. Na hřišti byla následně umístěna věž se skluzavkou, lanovou stěnou a horolezeckou stěnou, 2 ks pružinových houpadel, vahadlová houpačka a kreslící stěna s počitadlem, sestavy lavic a stolů. Celkové náklady na vybudování hřiště včetně atrakcí činily 230 000,- Kč. 

2017 – nový Územní plán obce

V roce 2017 byl zhotoven nový územní plán obce, který byl hrazen z rozpočtu obce v celkové výši 121 000 Kč. V roce 2017 byly také například položeny nové betonové schody do obecního rybníka, které výrazně usnadnily obslužnost při výlovu rybníka.

2018 – obecní znak a prapor

V roce 2018 byl navržen a pořízen obecní znak a obecní prapor. Návrh vypracoval heraldik Mgr. Jan Tejkal a konečný vzhled byl schválen Parlamentem ČR, podvýborem pro heraldiku a vexilologii. Dekret byl osobně převzat starostou obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka. V létě 2018 se podařilo získat za finanční podpory GŘ HZS ČR (450 000,-) a Středočeského kraje (300 000,-) hasičský dopravní automobil značky VW Transporter T6 v celkové hodnotě 1 037 735,-. Na podzim roku 2018 byla trvale odstraněna stavba rodinného domu s č.p. 21 (tzv. Bučilovna) na obecním pozemku. V témže roce byla na obecní náklady opravena (položen nový povrch) již značně poškozená část komunikace mezi Cetyní a obcí Kamenná, včetně křižovatky Kamenná-Hatě. Z obecního rozpočtu obec zaplatila necelých 300 000,- Kč.

2019 – odkup pozemku na návsi

V roce 2019 se po mnoha letech podařilo realizovat odkup objekt v centru obce s přilehlými stavbami za celkovou pořizovací cenu 2 500 000,- Kč. Jedná se o stavební pozemek č. 2, na kterém stojí stavba s č.p. 11, objekt k bydlení, rozloha pozemku je 2055 m2. Součástí je i parcela č. 5/1, vedená v katastru jako zahrada o rozloze 483 m2. V roce 2019 byla při příležitosti stého výročí založení Československé republiky zasazena pamětní lípa na návsi obce. Samozřejmostí je, že každoročně probíhá úklid obce, udržování místních komunikací, kosení zeleně, údržba obecního rybníka, včetně chovu ryb. Probíhají práce v obecních lesích, jako těžba dřeva, sázení stromků a péče o porosty. Obecní úřad nezapomíná na občany, kteří slaví svá významná životní jubilea, členové zastupitelstva chodí poblahopřát s dárkovým balíčkem nebo poukázkou v hodnotě 700,- Kč. V obci se stále udržují staré tradice, jako mikulášská nadílka malým dětem, velikonoční řachtání a hodování, pálení čarodějnic, dětský maškarní rej, stavění máje na návsi a pečení selete v místním hostinci za účasti mnoha občanů.

K datu 1. ledna 2020 mělo v obci Cetyně a přilehlé osadě Hatě trvale hlášený pobyt celkem 158 osob.

 

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
2
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14
1
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál


obec Cetyně