Z obecních záznamů

O názvu obce uvádí příbramský archivář J. V. Bezděka ve stati „Jak vznikla jména osad na Příbramsku“: „Cetín, ale také Cetýn (lidově Cetyně). Roku 1336 měli kamýčtí manové bratři Mikuláš a Jordán půl lánu ve vsi Cetyn. Je-li správná první forma, pochází z osobního Ceten, doloženého ve tvarech Cetno, jinak by bylo třeba pomýšlet na tvar nedoložený v češtině Cetyn. Pro lidový tvar Cetyně bylo by třeba doplnit ne dvůr, ale ves.“ Rozhodnout je těžko, protože kromě citovaného dokladu jiný pramen nemáme.
Pamětní kniha obce Cetyně byla zřízena v roce 1935 – tehdy byl starostou Jan Pfleger, rolník, který byl současně kronikářem (členy letopisecké komise byli Josef Větrovský a Josef Kopecký). V této době měla obec, jež vznikla patrně před rokem 1300, padesát popisných čísel, k nimž patřilo i šest stavení v samotě Hatě. Podle sčítání z roku 1931 měla obec 216 obyvatel. 
Katastr obce měl 351 ha. Ve vrchu Bolekově byla pískovna, na několika místech byly obecní či soukromé kamenolomy. Silnice spojující Cetyni s Bohosticemi a Pečicemi byla postavena roku 1913. Zajímavostí obce je dosud kaplička, na jejíž vížce je místo kříže půlměsíc a kohout, a na čp. 1 kámen s vytesaným kalichem (prý tu bývala husitská fara).
V té době pracoval v obci Sbor dobrovolných hasičů, politický místní spolek Domovina (10 členů, předseda Alois Linhart), organizace Malozemědělské čs. strany národně socialistické (7 členů, důvěrník František Řezáč), organizace Československé strany sociálně demokratické (18 členů, důvěrník Jan Sedláček) a organizace Národního sjednocení (8 členů, důvěrník Bedřich Novotný).
Do roku 1901 byl starostou spojených obcí Cetyně – Smolotely – Bohostice Josef Jonák, prvním starostou obce po jejím osamostatnění byl Jan Jonák, rolník (členy obecního výboru byli František Kopecký, Josef Průša, Josef Bartoš, Matěj Růžička, Matěj Vítek, Antonín Větrovský, Josef Kopecký a František Novotný). Od 28. 12. 1907 byl starostou Josef Bartoš, rolník a obchodník, v letech 1922 – 1927 Josef Průša a od 18. 12. 1927 Jan Pfleger. Farou i školou připadala obec k Pečicím – farářem byl důstojný pán Vojtěch Straka, řídícím učitelem pečické školy byl Stanislav Ruth. 
V době německé okupace byla řada obyvatel nasazena na nucené práce: Vlastimil Karhan, Alois Sedláček, Josef Větrovský ml., Jan Větrovský (zahynul v Horním Slezsku), Karel Novotný, Jiří Linhart (zahynul v dole v Moravské Ostravě), Rudolf Petřík, Milan Hubinger, Jan Bučil, František Bučil (v koncentračním táboře), Milan Linhart, Oto Kroupa, Alois Muzikář, Josef Bartoš, Josef Novotný, Ladislav Vošmik, Jan Vošmik, Antonín Muzikář. Ještě na sklonku války, 9. 4. 1945, byl za zatajení několika metráků obilí odsouzen a popraven Josef Bučil ze Smolotel. 
Už v květnu 1945 byla v obci ustavena strana lidová, komunistická sociálně demokratická. Prvním předsedou Místního národního výboru byl zvolen Josef Novotný, po něm pak postupně tuto funkci zastával Vojtěch Kožíšek, Josef Sedláček a František Řezáč. A někteří obyvatelé se odstěhovali do pohraničí. 
V letech 1946 – 1947 došlo k elektrifikaci obce (až na několik domků a osadu Hatě), práce provedla firma Josef Drnec z Dobříše. V roce 1950 byl v domě čp. 13 zřízen biograf – první představení bylo (stejně jako ve Smolotelích) dne 19. března. 
V letech 1924 – 1954 byl předsedou MNV František Muzikář (tehdy byla zřízena v domku čp. 2 kancelář MNV), v červnu 1954 nastoupil do této funkce Bedřich Novotný (tajemníkem byl Jan Pfleger, pokladníkem Josef Průša). Při MNV pracovaly komise zdravotní, zemědělská, kulturní, finanční, pro vnitřní obchod a výstavbu, bilanční a trestní. 
Ještě před tím, roku 1947, zahájila provoz autobusová linka Příbram – Zbenické Zlákovice, roku 1950 byla v prodejně Jednoty zřízena první veřejná telefonní hovorna.  V roce 1954 měla obec 172 obyvatel. V domku čp. 18 byli ubytováni elektrikáři, pracující na budování elektrického vedení pro stavbu orlické přehrady.
V roce 1952 bylo založeno v Bohosticích JZD – hospodářsko-technické úpravy půdy zasáhly i katastr obce Cetyně. 
„Jedinou politickou stranou v obci je strana KSČ“, uvádí kronika v roce 1955. „Strana řídí všechny obecní záležitosti, sama však větších akcí v roce 1955 nepodnikla. Ke dni 31. 12. 1955 má strana celkem 12 členů.“ Předsedou byl František Řezáč. Kromě Místní jednoty požární ochrany existovala v obci odbočka SČSP, jež měla 20 členů, předsedou byl Jiří Vošmik. 
Během léta 1955 byly pořízeny na několika místech zkušební vrty na zjištění zdrojů pitné vody a byly zřízeny dvě studny. Současně začalo na katastru obce vyměřování železniční tratě pro stavbu přehrady. 
Obecní knihovna měla v té době 424 svazků. Do pečické národní školy chodilo 9 děvčat a 9 chlapců, osmiletou střední školu v Milíně navštěvovalo 5 děvčat a 6 chlapců a dvouletou Hospodářskou školu v Příbrami 1 dívka. 
V roce 1956 byla kancelář MNV přestěhována do domku čp. 39, kde dříve bydlel Josef Mára (odsouzený na 7 let vězení za neplnění dodávek). Pozemky patřící k usedlosti byly převedeny do užívání JZD Bohostice. 
V říjnu 1956 došlo k založení JZD, družstvo mělo deset zakládajících členů a 52 ha půdy (počet členů se však už v následujícím roce zvýšil na 37, zatímco zemědělci z Hatí vstoupili do JZD Kamenná). Předsedou se stal Jaroslav Kroupa, účetním Jaroslav Jonák, pokladníkem Josef Ptáček, hospodářem Josef Šembera a živočichářem František Štětina. V roce 1960 pak došlo ke sloučení družstev v Cetyni, Kamenné a Bohosticích v JZD Bohostice, jehož předsedou se stal Václav Valta z Bohostic. Byla ustavena sociální, revizní a bezpečnostní komise. Po třech letech si družstvo postavilo kravín a začalo se stavbou domu se čtyřmi bytovými jednotkami (stavba byla dokončena r. 1970). Přibyly silážní žlaby, kanceláře a z hospodářských budov byly zřízeny garáže. V roce 1975 pak začalo JZD stavět čtyři řadové domy. 
V roce 1962 vznikla v obci odbočka Československého červeného kříže (19 členů, předsedkyně Helena Keřlíková), v roce 1972 SSM (předseda Miroslav Jonák, mladí si brzy zřídili vlastní klubovnu) a v roce 1973 Československý svaz žen (22 členek, předsedkyně Marie Kloubská). 
Roku 1968 začala výstavba chatového střediska v osadě Hatě (25 chat), roku 1970 proběhla v osadě instalace veřejného osvětlení. V průběhu roku 1971 byla vybudována pro část obce kanalizace a v Hatích byl vybudován rybník. Největší akcí roku 1970 bylo vyasfaltování všech místních komunikací a také cesta do Hatí. Na místě staré požární zbrojnice vznikla autobusová čekárna a roku 1974 došlo ke stavbě nové požární zbrojnice. Současně byla zahájena výstavba požární nádrže. V roce 1975 měla Cetyně 54 popisných čísel. Místní kino muselo být uzavřeno pro malou návštěvnost. 
V roce 1976, 6. června proběhly oslavy sedmdesátiletého trvání hasičského sboru spojené s I. sjezdem rodáků. Oslav se účastnila řada okolních hasičských sborů, proběhlo veřejné hasičské cvičení a večer taneční zábava. Hosté a návštěvníci mohli shlédnout dokončenou požární nádrž, vybudovanou na zamokřené a dosud ladem ležící půdě, sloužící v létě ke koupání (kolaudace byla 6. února, celkové náklady 480 000,- Kčs). 
V tomto roce došlo rovněž ke sloučení JZD Bohostice, Smolotely, Stěžov a části Státního statku Tochovice. Střediskovou obcí se místo Cetyně staly Smolotely, družstvo obhospodařovalo 2500 ha půdy. O dva roky později došlo k dalšímu sloučení, a to s JZD „11. květen“ Milín (celkem 356 členů, celková výměr 3500 ha). 
V roce 1977 se rozšiřovala autobusová čekárna, budovaly se svody povrchových vod a byly opraveny elektrorozvody. V roce 1978 se opravovaly komunikace, byla zřízena skládka a adaptace pohostinství. 
Roku 1980, 1. ledna byly sloučeny dvě obce s úředním názvem Pečice – Cetyně. Předsedou MNV byl zvolen Miloslav Valta z Pečic, místopředsedou František Jonák z Cetyně, tajemníkem Josef Vošmik z Pečic. V tomto roce došlo k zahájení stavby víceúčelového objektu prodejny, místnosti občanského výboru a klubovny, dokončení kanalizace a čištění rybníka v Důle. Po zrušení ZŠ v Pečicích musely děti začít dojíždět do školy v Milíně. 
V roce 1981 pokračovala stavba prodejny a zařízení obecního úřadu (projekt – Karel Šobr z Milína, vedoucí stavby Jaroslav Jonák), oprava komunikace Cetyně – Kamenná, stavba čtyř rodinných domků. Při národním výboru, který vzešel z voleb a jehož předsedou byl zvolen opět Milan Valta, byly zřízeny komise ochrany veřejného pořádku, výstavby, kulturní a školská, sociální a zdravotní, finanční, zemědělská a sbor pro občanské záležitosti. 
V roce 1983 byly provedeny zemědělské meliorace na ploše 85 ha, povoleny některé řemeslné práce soukromníkům (např. Václav Řezáč - kovářské práce). 2. října se narodila první dvojčata v historii obce – Petr a Pavel Fialovi. Roku 1984 byla zřízena klubovna v objektu požární zbrojnice a zřízen kolotoč pro děti za prodejnou na návsi. A tímto zápisem Pamětní kniha končí.
V listopadu 1990 se obec Cetyně znovu osamostatnila od střediskové obce Pečice a byl zřízen vlastní Obecní úřad v Cetyni. Zastupitelstvo, starosta Petr Hrabal, místostarosta Josef Kadlec, členové Miroslav Jonák, Zdeněk Větrovský, Marie Kalová, Pavel Keřlík, Václav Šrůt. 
Veřejná schůze v únoru 1992 projednala hospodaření v obecním lese – dozor provádí lesník Josef Nešvara. Byl vypuštěn a prohlouben rybník v Důle, proveden výlov rybníka ve Stavadlích, upravena skládka TKO na Hořejškách a vybudována k ní cesta. Obec zakoupila kontejnery na odpadové sklo. Obecní pozemky byly pro výkon práva myslivosti pronajaty Myslivecké společnosti Smolotely. Byla ukončena činnost pohostinství Jednota Příbram – budovu čp. 13 nabídla Jednota k prodeji. 
V roce 1993 rozhodlo obecní zastupitelstvo zrušit hasičské vozidlo T 805 (špatný technický stav) a jako náhradu koupit traktor. Byla opět opravena hráz rybníka ve Stavadlích a zpevněna lomovým kamenem. Objekt pohostinství koupil p. Milan Hynek z Prahy, opravil ho a dal do provozu jako hostinec. (Během roku se konal pouze maškarní průvod se zábavou a mikulášská nadílka pro děti.) 
V roce 1994 začala jednání o vybudování čističky odpadních vod, úkolem vypracovat studii byl pověřen Ing. Mašek z Prahy. Je to aktuální úkol, protože všechny splašky z obce i z některých jímek tekoucí povrchovou kanalizací, znečišťují vodoteč k Bohosticím a rybník v Důle (trvale vypuštěný). Zatím byla vybudována kanalizace, odvádějící vodu z návsi přes dvůr pí. Márové. Současně obec zakoupila popelnice (odvoz TS Příbram). Byla založena lesní školka v Hatích a z obecního rozpočtu byla poskytnuta dotace na opravu kostela na Makové Hoře a pro fotbalový oddíl SK Pečice. Pro děti byl uspořádán výlet do ZOO v Plzni, pro občany estrádní večer. 
Problematická byla příprava voleb do obecního zastupitelstva v listopadu 1994, přihlásilo se pouze pět kandidátů. Nakonec proběhly volby v náhradním termínu v březnu 1995 a byli zvoleni: Jitka Olivová, Marie Kalová, Marie Kloubská, Václav Řezáč, Jaroslav Jonák st., Jaroslav Jonák ml. a Miroslav Pospíšil. 
Rok 1996 byl rokem oslav III. sjezdu rodáků obce, 660 let založení obce a 90 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Cetyni. Pozváni byli rodáci a členové sborů hasičů z okolních obcí. Za slunečného počasí přednesli mimo jiné své projevy zástupci obce a hasičů, kteří zároveň ukázali starou i novou hasičskou techniku. 
V letech 1997 a 1998 probíhala intenzivní jednání o výstavbě ČOV s využitím stávající dešťové kanalizace. Proto obec v těchto dvou letech shromažďuje finanční prostředky ze své činnosti. Do majetku obce přibývá bezplatným převodem majetek po zemřelé pí. Bučilové z čp. 21. V dubnu roku 1997 firma AQUA Příbram splnila smlouvu o zaplacení částky 205 000,- Kč, kterou zasílá na účet obce. Tímto obec nebyla poškozena zkrachováním České banky. 
V listopadu 1998 probíhají volby do zastupitelstva obce, byli zvoleni tito členové: Jonák Jaroslav st., Jonák Jaroslav ml., Kalová Marie, Kloubská Marie, Petříková Ivana, Řezáč Václav, Větrovský Zdeněk. Tajnou volbou byl zvolen starosta Václav Řezáč a místostarosta Jaroslav Jonák ml. 
V následujícím roce 1999 si obec nechala vypracovat územní plán, který řeší rozvoj obce po stránce výstavby rodinných domů, občanské vybavenosti, inženýrských sítí, ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Byla vypracována nová projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci s čistírnou. Byl odkoupen pozemek pro čistírnu od p. Jaroslava Kroupy, získány souhlasy od vlastníků pozemků, kudy povedou řády kanalizace. Rozvodné závody vybudovaly druhou trafostanici s finančním příspěvkem obce a tím byl vyřešen dostatek elektřiny pro domácnosti. 
Pro obec měl velký přínos p. Milan Fiala, který výkonem civilní vojenské služby, prováděl úklid obce, práce v obecních lesích, na obecním rybníku, údržbu silnic v zimním období a jiné. 5. července 1999 v nedožitých 67 letech po těžké nemoci zemřel bývalý starosta a dlouholetý funkcionář Sboru dobrovolných hasičů p. Jaroslav Jonák. 
S přispěním ministerstva pro místní rozvoj byla r. 2000 vybudována komunikace od budovy hostince až k domu p. Töpfera včetně dešťové a splaškové kanalizace a telefonní sítě. Práce prováděla firma Aquarius Kladno a hodnota celého díla byla 1 087 751,- Kč. V sobotu 21. října 2000 vede po letech přes obec rychlostní zkouška Rallye Příbram, členové sboru hasičů pomáhali jako pořadatelé. 
V roce 2001 byla provedena oprava veřejného osvětlení v Cetyni i v osadě Hatě. Opravu prováděla firma Šerák Sedlčany v celkové ceně díla 200 000,-Kč, s podílem dotace z MPMR v částce 120 000,- Kč. Na základě nařízení vlády ČR byl vypracován pasport dopravního značení v obci a osazeny dopravní značky. 
Rok 2002 se zapsal do paměti červencovým krupobitím, které přešlo přes naši obec a způsobilo velké škody na majetku občanů (rozbité skleníky, střechy, fasády, zničena úroda zeleniny a ovoce, poničené porosty v obecních lesích). Na odstranění škod po povodních v srpnu 2002 obec přispěla částkou 20 000,- Kč postižené obci Solenice. V tomto roce také obec odkoupila od ČKD Praha pozemky po bývalé železniční trati.
V závěru roku proběhly volby do obecního zastupitelstva, byli zvoleni: Miroslav Pospíšil, Miloslav Mach, Marie Kalová, Marie Kloubská, Jana Kroupová, Vladimír Novotný, Ivana Petříková. Z důvodu pracovního vytížení se Marie Kloubská vzdala mandátu a uvolnila místo náhradníku Václavu Řezáčovi. Starostou byl zvolen Václav Řezáč, místostarostou Miroslav Pospíšil. 
Na počátku roku 2003 byly obci přiděleny dotace na úpravu rybníka a návsi - proveden asfaltový postřik. Na Hořejškách se provedlo prodloužení dešťové kanalizace k železničnímu přejezdu. Tyto práce provedla firma Karel Kabrna Praha v částce 400 000,- Kč z toho dotace činila 240 000,- Kč. 
Po náročných jednáních obec získala začátkem roku 2004 finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí v hodnotě 6 231 000,- Kč a od Fondu životního prostředí Středočeského kraje v hodnotě 1 095 000,- Kč. Výběrovým řízením byla vybrána firma Karel Kabrna Praha, jenž započala v únoru 2004 budování kanalizačních řádů a ČOV. Již 10. srpna se ČOV uvedla do provozu. Výstavba ČOV a kanalizace stála celkem 8 960 300,- Kč tzn. vlastní prostředky obce činily 1 634 800,- Kč. 
V rámci cyklistického putování středním Povltavím navštívil naši obec v červnu 2004 hejtman Středočeského kraje p. Petr Bendl. V srpnu 2005 firma PSVS Praha provedla asfaltování komunikace po výstavbě kanalizace v částce 774 290,- Kč a firma Bumba provedla prodloužení dešťové kanalizace k p. Muzikáři v částce 183 620,- Kč. 
Začátkem roku 2006 započaly přípravy na oslavu 670 let založení obce Cetyně, IV. sjezd rodáků obce a 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Cetyně. Oslava se konala 17. 6. 2006 za účasti pozvaných rodáků, hostů z okolních obcí a členů sborů hasičů z našeho okrsku. Za slunečného počasí přednesl starosta obce Cetyně p. Václav Řezáč projev, kterým seznámil zúčastněné oslav s akcemi, které přispěly ke zlepšení života občanů a lepšímu vzhledu obce. Za SDH měl projev p. Jaroslav Jonák, který hovořil mj. o činnosti sboru za posledních 10 let. Na oslavě byla také vystavena stará i nová hasičská technika a všem zúčastněným se oslava v obci velice líbila, k čemuž zajisté přispěla skvělá hudba Rožmitálské Venkovanky pod vedením p. Janouška. 
V srpnu roku 2006 se obci podařilo, po jednání s představiteli vedení Jednoty Příbram, odkoupit budovu prodejny potravin za cenu 800 000,- Kč. Jednota odkup obci navrhla z důvodu toho, že do prodejny potravin nemohla najít prodavačku a prodejna byla déle než jeden rok zavřena. 
Po volbách konaných 20. – 21. října bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení Václav Řezáč, Miroslav Pospíšil, Marie Kalová, Ivana Petříková, Jana Kroupová, Jitka Diartová a Pavel Fiala, jež usilovalo o nalezení zájemce, který by prodejnu provozoval, a také se mu to podařilo. V únoru roku 2007 byla s paní Hudecovou podepsána nájemní smlouva. Obec nakoupila do prodejny kamna, chladicí box a hlavně musela vybudovat novou vodovodní přípojku z obecní studny. 
Koncem roku 2007 obec vybudovala příjezdovou cestu ke stavení p. Vodičky a p. Firbacha. Cestu vystavěla firma Karel Kabrna Praha za cenu  341 000,- Kč a s následným asfaltovým povrchem za cenu 134.200,- Kč. Dne 27. října obec zorganizovala výlov rybníku, kde za prodej ryb utržila částku 24 500,- Kč. V letech 2007 a 2008 obec provedla těžbu dřeva v obecních lesích, za jehož prodej získala finanční prostředky ve výši 188 000,- Kč. 
O prázdninách roku 2008 obec zorganizovala pro malé děti a rodiče zájezd do Zoologické zahrady Králův Dvůr. Bylo krásné slunečné počasí a rodiče s dětmi si tento zájezd pochvalovaly. Nové stavební parcely vznikly na pozemcích pana Milana Kostky, od něhož obec následně odkoupila část pozemku z důvodu vybudování příjezdové komunikace. Tato koupě činila 26 000,- Kč. 
Počátkem roku 2009 se obec rozhodla vylepšit vybavení budovy obecního úřadu. To se jí podařilo za pomoci dotací od Středočeského kraje, díky nimž se zrealizovala výměna dřevěných oken a dveří za plastová v ceně 186 500,- Kč a instalace elektrického topení v ceně 172 600,- Kč. Výše dotace činila 190 000,- Kč. Koncem srpna 2009 obec, po dobrých zkušenostech z minulého roku, zorganizovala zájezd do ZOO Praha za hojné účasti rodičů s dětmi. V září roku 2009 se obec rozhodla využít obecní rybník k organizaci rybářských závodů. Závodu se zúčastnilo 36 závodníků jak z naší obce, tak i z okolních obcí. Pro nejlepší rybáře byly připraveny poháry a hodnotné ceny. Obec z těchto závodů měla finanční příjem v částce 10 500,- Kč. Koncem roku 2009 obec provedla mýtní těžbu ve výši 190 m3 a za prodej dřeva získala finanční prostředky ve výši 257 000,- Kč. 
V roce 2010 se obecní zastupitelstvo rozhodlo o provedení stavebních úprav v budově obecního úřadu a vylepšit tím vzhled jeho budovy. Byla provedena výstavba nových toalet, nuceného větrání v hostinci, nátěr fasády a dřevěných konstrukcí na budově a postavena pergola před hostincem k posezení hostů. Stavební úpravy stály obec 274 200,- Kč. V závěru roku 2010, tj. 15. – 16. října se konaly volby do zastupitelstva obce a byli zvoleni Václav Řezáč, Ivan Diart, Miroslav Pospíšil, Jaroslav Jonák, Zdeněk Větrovský, Jana Kroupová, Jitka Olivová. 
Na přelomu roku 2010/2011 obec provedla mýtní těžbu v obecních lesích, kde bylo vytěženo 132 m3 dřeva následně prodaných za částku 155 300,- Kč. Začátek roku 2011 byl nečekaně suchý, bylo málo dešťových srážek a to se pochopitelně projevilo na úbytku spodních vod. Voda také ubyla v obecní studni, ze které čerpá vodu prodejna potravin s hostincem. Obec toto řeší provedením hloubkového vrtu ve stávající roubené studni na návsi. Vrt je hluboký 46 m a zajišťuje dostatek vody i v suchých obdobích. Vrt provedla firma Kovář s.r.o. za cenu 47 200,- Kč. V září roku 2011 obec nechala opravit eternitovou střechu obecního úřadu včetně obnovení nátěru krytiny, čímž se prodloužila její životnost. 
V lednu roku 2012 obec provedla pravidelnou těžbu dřeva, při které se vytěžilo 100 m3 dřeva, a finanční přínos byl 118 200,- Kč. Z důvodu zvýšení příjmů do rozpočtu obce Cetyně se obecní zastupitelstvo rozhodlo zvýšit po domluvě s Finančním úřadem Příbram daň z nemovitostí z rekreačních chalup a chat o 50%. Ve snaze zvětšit výměru svých lesních pozemků se obec rozhodla koupit les o výměře 1700 m2 od paní B. Slaninové za cenu 44 000,- Kč. 
Po mnoha stížnostech z řad občanů na stav místní komunikace Cetyně – Kamenná (výmoly, nerovnosti) se obecní zastupitelé rozhodly zajistit nový asfaltový povrch v délce 650 m za cenu 666 000,- Kč. 
Ve snaze o snížení nákladů na topení v hostinci a prodejně potravin se provedla v roce 2013 izolace v půdním prostoru nad těmito místnostmi, čímž se snížily náklady na topení o cca   1520%. Jelikož koncem roku 2013 končila platnost lesního hospodářského plánu na hospodaření v obecních lesích, byla obec nucena nechat vypracovat plán nový a to na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Tento nový plán určuje množství mýtní těžby, výsadbu porostů a ochranu porostů, stanoví zastoupení dřevin. 
V dubnu roku 2014 koupila obec od paní Bučilové pozemek o výměře 1726 m2, na kterém byla skládka suti. Obec, ve snaze zlepšit stav a využití tohoto pozemku, nechává suť a zeminu rozhrnout a srovnat. Do budoucna bude využívána jako řízená skládka stavební sutě sloužící převážně občanům obce Cetyně. Na základě požadavku na zpevnění příjezdové cesty ke stavebním parcelám na Hořejškách obec provedla v září roku 2014 vybagrování stávajícího povrchu cesty, navození kameniva a vyasfaltování svrchní části cesty. Práce na nové cestě provedla firma Vladislav Průša z Kamenné u Bohostic za cenu 257 300,- Kč. V závěru roku 2014, tj. 10. – 11. října proběhly volby do zastupitelstva obce a byli zvoleni Václav Řezáč, Ivan Diart, Jitka Olivová, Eliška Fialová, Jaroslav Jonák, Pavel Eis, Michal Sedláček. 
Na počátku roku 2015 obec provádí těžbu dřeva v obecních lesích v množství 210 m3 a prodává dřevo za cenu 276 000,- Kč. V rámci lepšího využití návsi se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat dětské hřiště s atrakcemi, na kterých si malé děti mohou hrát. Z důvodu nerentabilnosti prodeje potravin byla prodejna od 1. 1. 2015 zrušena (výpověď paní Hudecové z nájemní smlouvy), a proto se zastupitelstvo rozhodlo provést stavební úpravy propojující místnost hostince s prodejnou, která bude nově sloužit jako společenská místnost. Byl nakoupen nový nábytek, provedena elektroinstalace, položena nová podlahová krytina, vymalováno a instalována nová shrnovací stěna. Práce i s vybavením společenské místnosti stála 222 000,- Kč. Do takto upravených prostor se vejde cca 70 lidí, čímž se také zvýšila možnost jejich využitelnosti. 
Počátkem roku 2016 zastupitelstvo obce řešilo, kde by mohlo být vybudováno dětské hřiště a rozhodlo, že nejvhodněji by mohlo být vystaveno před obecním úřadem. Po diskusích, jaké atrakce by mělo hřiště mít, byla navržena věž se skluzavkou, lanovou stěnou a horolezeckou stěnou. Dále hřiště opatřit 2 ks pružinových houpadel, 1 ks vahadlovou houpačkou a kreslící stěnu a s počitadlem. V dubnu r. 2016 zemní práce na hřišti provedla firma Miroslav Nádeník Bohostice včetně postavení věže (betonování), zámkové dlažby, osazení sloupků oplocení. Celkové náklady na vybudování hřiště včetně atrakcí činily 230 000,- Kč.  V roce 2017 byl zhotoven nový územní plán obce, který byl hrazen z rozpočtu obce v celkové výši 121 000 Kč.
V roce 2017 byly také například položeny nové betonové schody do obecního rybníka, které výrazně usnadnily obslužnost při výlovu rybníka. 
V roce 2018 byl pořízen obecní znak a obecní prapor. Návrh vypracoval heraldik Mgr. Jan Tejkal a konečný vzhled byl schválen Parlamentem ČR, podvýborem pro heraldiku a vexilologii. Dekret byl osobně převzat starostou obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka. V létě 2018 se podařilo získat za finanční podpory GŘ HZS ČR (450 000,-) a Středočeského kraje (300 000,-) hasičský dopravní automobil značky VW Transporter T6 v celkové hodnotě 1 037 735,-. Na podzim roku 2018 byla trvale odstraněna stavba rodinného domu s č.p. 21 (tzv. Bučilovna) na obecním pozemku. V témže roce byla na obecní náklady opravena (položen nový povrch) již značně poškozená část komunikace mezi Cetyní a obcí Kamenná, včetně křižovatky Kamenná-Hatě. Z obecního rozpočtu obec zaplatila necelých 300 000,-.
V roce 2019 obec zakoupila objekt v centru obce s přilehlými stavbami za celkovou pořizovací cenu 2 500 000,-. Jedná se o stavební pozemek č. 2, na kterém stojí stavba s č.p. 11, objekt k bydlení, rozloha pozemku je 2055 m. Součástí je i parcela č. 5/1, vedená v katastru jako zahrada o rozloze 483 m. V roce 2019 byla při příležitosti stého výročí založení Československé republiky zasazena pamětní lípa na návsi obce. Samozřejmostí je, že každoročně probíhá úklid obce, udržování místních komunikací, kosení zeleně, údržba obecního rybníka, včetně chovu ryb. Probíhají práce v obecních lesích, jako těžba dřeva, sázení stromků a péče o porosty. Obecní úřad nezapomíná na občany, kteří slaví svá významná životní jubilea, členové zastupitelstva chodí poblahopřát s dárkovým balíčkem nebo poukázkou v hodnotě 700,- Kč. V obci se stále udržují staré tradice, jako mikulášská nadílka malým dětem, velikonoční řachtání a hodování, pálení čarodějnic, dětský maškarní rej, stavění máje na návsi a pečení selete v místním hostinci za účasti mnoha občanů.
K datu 1. ledna 2020 mělo v obci Cetyně a přilehlé osadě Hatě trvale hlášený pobyt celkem 158 osob.

« zpět

Úřední hodiny

PO: 18 - 20 hod

Kdo má?

Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoli fotografii nebo video záznam z obecní či hasičské akce, o poskytnutí k prezentaci obce a hasičů. 

Záznamy přineste na obecní úřad nebo pište na rezac.mirek@seznam.cz

Napište nám: